Privacybeleid
Via onze webwinkels worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Cleaning Solutions International bv hierna te noemen CSI acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. CSI is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Gebruik van persoonsgegevens
Door het gebruiken van onze dienst laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt te verwerken. Hoewel u onze website ook als bedrijf kunt gebruiken, vallen bedrijfsgegevens niet onder de Wbp.
Deze privacyverklaring is dan ook noodzakelijk bedoelt voor diegenen die de website als partikulier od als werknemer gebruiken.

Wij gebruiken de volgende gegevens om bestellingen af te handelen:
- NAW gegevens
- Factuuradres
- E-mailadres
- Betalingsgegevens

Contactformulier en nieuwsbrief
Wij bieden een nieuwsbrief waarmee geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Uw e-mailadres wordt automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Wij verzamelen uw:
- E-mailadres


Wij kunnen contact met u opnemen voor commerciële doeleinden:
- Per mail

Registreren
Bij bepaalde onderdelen van onze dienst moet u zich eerst registreren. na registratie bewaren wij via de door u gekozen gebruikersnaam de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen, zodat wij u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst, facturering en betaling en om overzicht te geven van de producten en diensten die u bij ons heeft afgenomen.

Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij noodzakelijk is in het kader van de uitvoering (verzenden) van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Om u te kunnen registreren op onze websites vragen wij u de volgende gegevens;
- uw NAW gegevens
- uw telefoonnummer
- uw e-mailadres
- uw betaalgegevens
- uw geboortedatum

Rechten

  • Inzagerecht
  • Rectificatierecht
  • Recht op beperking van de verwerking
  • Recht op overdraagbaarheid
  • Recht van bezwaar en overige rechten


Advertenties
Onze dienst vertoont generieke advertenties, waarbij geen persoonsgegevens worden verzameld.

Hierbij worden de volgende persoonsgegevens gebruikt:

Verstrekking aan derden Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden
verstrekt.

Op onze sites zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen wij de beheerders van diensten in uw persoonsgegevens.

Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Wij houden statistieken bij op onze websites, waarbij we ook individuele gegevens kunnen inzien. Wij doen dit echter alleen voor zover dat noodzakelijk is voor in deze verklaring genoemde doelen.

Websites aan derden Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden
die door middel van links met websites zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigingen van uw gegevens
Voor vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u ten tijde van allen contact opnemen met ons opnemen.